Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spnr2.luzino.pl

 

Data publikacji i aktualizacji strony internetowej:

Data publikacji strony internetowej: 10-02-2014 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 

-filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

-niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

-mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

-dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

-część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

 

Informacje dodatkowe- strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu:

 

-podwyższony kontrast,

-możliwość powiększenia liter,

-możliwość pomniejszenia liter,

-podświetlane linki,

-jasne tło.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Powiększenie/pomniejszenie obrazu

W celu przybliżenia /oddalenia obrazu znajdującego się na monitorze należy wcisnąć przycisk CTRL i trzymając go naciskać „+” (przybliżenie), „-” (oddalenie). Zamiast znaków „+” i „-”można użyć scroll’a myszy.

Duży kontrast (włączenie/wyłączenie)

Naciśnij kombinację klawiszy Alt + lewy Shift + Print screen (na niektórych klawiaturach „Print Scrn”), aby szybko włączyć lub wyłączyć tryb dużego kontrastu.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 22-01-2020 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z p. Michałem Myślisz i p. Ryszardem Gruba,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także z sekretariatem szkoły, dzwoniąc na numer telefonu (58) 678-26-13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie,                 o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż                 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich poprzez stronę internetową: https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna:

1) do budynku prowadzi wejście główne od ul. Mickiewicza 22; szkoła posiada trzy podjazdy dla wózków inwalidzkich, przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

2) budynek posiada również windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych,

3) budynek szkoły wyposażony jest w toalety dla osób niepełnosprawnych zarówno na parterze, jak i na piętrze,

4) osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi,

5) hole szkolne oraz pomieszczenia (sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektorów, pedagoga, logopedy, sale lekcyjne) są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dzięki odpowiednim wymiarom i windzie zamontowanej na parterze szkoły,

6) na parkingu przed budynkiem wyznaczono miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych,

7) do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym/psem przewodnikiem,

8) w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

9) można skorzystać z tłumacza języka migowego,

10) budynek nie posiada pętli indukcyjnej.

Dane teleadresowe siedziby:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie, ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: (58) 678 26 13.